Dostawa nawozu mineralnego

PR23_F145_w2     

Bydgoszcz, dnia 10.01.2017 roku

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania – informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

   1. Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 66

Strona internetowa  Zamawiającego: www.zamowienia.utp.edu.pl

e-mail –  agata.juskowiak@utp.edu.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku -  piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2. Opis i oznaczenie postępowania

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cene na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Dostawa nawozu mineralnych

Nr postępowania AZZP.243.140.2016

CPV: 24440000-0   Różne nawozy

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozu mineralnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie wyszczególnionych poniżej

YARABELA SULFAN 24%N, 15% S                                                                                                        120 ton

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty :

 

3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zadanie nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

 

4.Cena wybranej oferty

106 012,80 zł

 

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Numer zadania

Numer oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Liczba pkt. / % w kryterium

Cena

Razem pkt. / %

1

1

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

2

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

96,24

96,24

 

8. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie odrzucono żadnej z ofert.  

                                                                                                                                                                                 

9. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

10.Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie unieważniono żadnego zadania.

 

 

Zamawiający ( - )