Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

 

 

 

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin nr AZZP.243.12.2017 w dniu 03.03.2017 r. o godz. 09:30

Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 213.159,00 zł brutto

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty brutto

- 100%

1

Polish Agro Sp. z o.o.

ul. Szubińska 29

85-312 Bydgoszcz

188.277,60 zł

2

Osadowski S.A.

ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

191.065,28 zł

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„Chemirol” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

182.232,84 zł


Termin wykonania zamówienia: do 20.06.2017 r.

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: przelew 30 dni

 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                               Bydgoszcz, dnia 10.03.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 56

Fax. 52 374 92 66

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywna środków ochrony roślin nr AZZP.243.12.2017.

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29. 01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zmawiający mając na uwadze dochowanie należytej staranności prowadzonego postępowania nie jest w stanie zawrzeć umowy z wykonawcą w terminie rozpoczęcia dostaw określonym w SIWZ.

Nie jest możliwe podpisanie umowy, w której wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia wykonania zamówienia w terminie, który w momencie jej zawarcia już upłynął.  Doprowadziłoby to do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe i zgodnie z art. 387 Kodeksu Cywilnego  umowa byłaby nieważna.

 

 

 

 

Zamawiający

(-)