Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

 

 

 

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin nr AZZP.243.19.2017 w dniu 21.03.2017 r. o godz. 09:30

Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 213.159,00 zł brutto

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty brutto

- 100%

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

185.183,47 zł

2

Agrii Polska Sp. z o.o.

ul. Obornicka 233

60-650 Poznań

186.200,13 zł

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„Chemirol” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

185.665,44 zł

4

Osadowski S.A.

ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

190.077,81 zł

 

 

 

Termin wykonania zamówienia: do 20.06.2017 r.

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: przelew 30 dni

 

 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                               Bydgoszcz, dnia 29.03.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 56

Fax. 52 374 92 66Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywna środków ochrony roślin nr AZZP.243.19.2017.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29. 01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

z ceną brutto 185.154,59 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, co więcej otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert tj. cena oferty (brutto) - 100%.

Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty brutto - 100%

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„Chemirol” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

99,73

4

Osadowski S.A.

ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

97,41

 

Zamawiający

 

(-)