Dostawa nawozów mineralnych.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa nawozów mineralnych.

nr AZZP.243.100.2017
w dniu 29.11.2017 r. o godz. 09:40

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 78.498,00 zł zł brutto; zadanie nr 2: 112.938,00 zł brutto; zadanie nr 3: 42.978,00 zł brutto; zadanie nr 4: 11.898,00 zł brutto; zadanie nr 5: 66.888,00 zł brutto

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Zadanie nr 5

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

78.498,00 zł

112.938,00 zł

42.978,00 zł

11.898,00 zł

66.888,00 zł

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

79.704,00 zł

111.672,00 zł

41.342,40 zł

10.465,20 zł

61.965,00 zł

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

77.215,68 zł

107.751,60 zł

43.302,60 zł

10.517,04 zł

61.381,80 zł

3

„AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

72.000 zł

99.550 zł

40.590 zł

9.630 zł

56.925 zł

 

Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 dni od podpisania umowy.  

Warunki płatności: przelew 30 dni                                                                                               Bydgoszcz, dnia 30.11.2017 r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nawozów mineralnych nr AZZP.243.100.2017


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:


Zadanie nr 1    Saletra amonowa  (polska) 34%N                                     72 ton

Oferta nr 2 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
Cena brutto – 77.215,68  zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

96,88

96,88

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

 2)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)   odrzucono następującego Wykonawcę:

oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 
 

Zadanie nr 2    Saletrosan  26%N, 13% S                                                             110 ton

Oferta nr 2 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
Cena brutto – 107.751,60 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

96,49

96,49

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


Zadanie nr 3    Mocznik 46%N                                                                             33 ton

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin
Cena brutto – 41.342,40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 3

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

100,00

100,00

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

96,19

96,19

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

 oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


Zadanie nr 4    Polidap 18%, N, 46%P205                                                               6 ton

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin
Cena brutto – 10.465,20 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 4

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

100,00

100,00

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

99,51

99,51

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

 oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


Zadanie nr 5      Polifoska 5- 5%N, 15%P205, 30%K2O, 2%MgO,7%SO3                 45 ton

Oferta nr 2 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
Cena brutto – 61.381,80 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 5

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

99,06

99,06

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 

 

Zamawiający