Dostawa nawozów mineralnych.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa nawozów mineralnych.

nr AZZP.243.100.2017
w dniu 29.11.2017 r. o godz. 09:40

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 78.498,00 zł zł brutto; zadanie nr 2: 112.938,00 zł brutto; zadanie nr 3: 42.978,00 zł brutto; zadanie nr 4: 11.898,00 zł brutto; zadanie nr 5: 66.888,00 zł brutto

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Zadanie nr 5

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

Cena oferty brutto - 100%

78.498,00 zł

112.938,00 zł

42.978,00 zł

11.898,00 zł

66.888,00 zł

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

79.704,00 zł

111.672,00 zł

41.342,40 zł

10.465,20 zł

61.965,00 zł

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

77.215,68 zł

107.751,60 zł

43.302,60 zł

10.517,04 zł

61.381,80 zł

3

„AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

72.000 zł

99.550 zł

40.590 zł

9.630 zł

56.925 zł

 

Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 dni od podpisania umowy.  

Warunki płatności: przelew 30 dni                                                                                               Bydgoszcz, dnia 30.11.2017 r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nawozów mineralnych nr AZZP.243.100.2017


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:


Zadanie nr 1    Saletra amonowa  (polska) 34%N                                     72 ton

Oferta nr 2 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
Cena brutto – 77.215,68  zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

96,88

96,88

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

 2)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)   odrzucono następującego Wykonawcę:

oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 
 

Zadanie nr 2    Saletrosan  26%N, 13% S                                                             110 ton

Oferta nr 2 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
Cena brutto – 107.751,60 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

96,49

96,49

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


Zadanie nr 3    Mocznik 46%N                                                                             33 ton

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin
Cena brutto – 41.342,40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 3

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

100,00

100,00

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

96,19

96,19

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

 oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


Zadanie nr 4    Polidap 18%, N, 46%P205                                                               6 ton

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin
Cena brutto – 10.465,20 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 4

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

100,00

100,00

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

99,51

99,51

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

 oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


Zadanie nr 5      Polifoska 5- 5%N, 15%P205, 30%K2O, 2%MgO,7%SO3                 45 ton

Oferta nr 2 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
Cena brutto – 61.381,80 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)   w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 5

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

99,06

99,06

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

1)   żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

2)   odrzucono następującego Wykonawcę:

oferta nr 3 - „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XVII pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Wykonawca w swojej ofercie w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 podał cenę słownie i liczbą bez dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Tak zaoferowana cena nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 

 

Zamawiający

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.