Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

  

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin nr AZZP.243.10.2018 w dniu 16.04.2018 r. o godz. 09:30

Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 178.200,00 zł brutto

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty brutto - 100%

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3,

88-300 Mogilno

 

167.183,20 zł

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

169.025,70 zł

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2018r. do 31.05.2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: przelew 30 dni

 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                               Bydgoszcz, dnia 19.04.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony roślin - pestycydów dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie nr AZZP.243.10.2018

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Cena brutto – 166.838,27 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100,00 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3,

88-300 Mogilno

100,00

100,00

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

98,71

98,71


2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

Zamawiający