Dostawa nawozów mineralnych dla Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii nr AZZP.243.09.2019

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

  INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
Dostawa nawozów mineralnych dla Stacji  Badawczej  Wydziału  Rolnictwa  i  Biotechnologii

 nr AZZP.243.09.2019 w dniu 14.02.2019 r. o godz. 12:10

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 14.970,00 zł brutto; zadanie nr 2: 6.200,00 zł brutto;

zadanie nr 3: 9.600,00 zł brutto; zadanie nr 4: 500,00 zł brutto;

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Saletra amonowa 34%N z magnezem

Sól potasowa  60 % 

Superfosfat  potrójny  40%

Mocznik 46%N      

14.970,00 zł

6.200,00 zł

9.600,00 zł

500,00 zł

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

13.927,00 zł

5.948,10 zł

 

450,36 zł

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

13.737,60 zł

6.031,80 zł

9.277,20 zł

460,08 zł

3

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

14.151,40 zł

5.986,98 zł

9.115.20 zł

460,00 zł

 


                                                                                               Bydgoszcz, dnia 28.02.2019 r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nawozów mineralnych dla Stacji  Badawczej  Wydziału  Rolnictwa  i  Biotechnologii  nr AZZP.243.9.2019


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:


Zadanie nr 1   Saletra amonowa 34%N z magnezem                                                            11 ton

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

 Cena brutto – 13.737,60 zł

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:


Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1


 Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno


98,64

98,64

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

100,00

100,00

3

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

97,08

97,08

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 2   Sól potasowa  60  %                                                                                             4 ton

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3,            88-300 Mogilno

 Cena brutto – 5.948,10 zł

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

98,61

98,61

3

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

99,35

99,35

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:


Zadanie nr 3   Superfosfat  potrójny  40  %                                                                               6 ton

Oferta nr 3 – Agrochem Puławy, Oddział Człuchów, Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

 Cena brutto – 9.115.20 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:


Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 3

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

98,25

98,25

3

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 4   Mocznik 46%N                                                                                                300 kg

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3,            88-300 Mogilno

Cena brutto – 450,36 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:


Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 4

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

97,88

97,88

3

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

97,90

97,90

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zamawiający

(-)