Dostawa środków ochrony roślin - pestycydów dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

 Dostawa środków ochrony roślin - pestycydów dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie

 nr AZZP.243.14.2019 w dniu 12.03.2019 r. o godz. 12:00

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 118.600,56 zł brutto; zadanie nr 2: 78.182,54 zł brutto; zadanie nr 3: 27.780,82 zł brutto

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Herbicydy

Fungicydy, regulatory wzrostu

Insektycydy

118.600,56 zł

72.182,54 zł

27.780,82 zł

1


Osadkowski S.A

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów


106.499,39 zł

74.315,45 zł

21.508,20 zł

2


PROCAM Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 42/44

80-299 Gdańska


117.878,48 zł

77.063,80 zł

24.418,05 zł

3


Agrii Polska Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 233

60-650 Poznań


105.572,24 zł

(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt złotych szesnaście groszy)

75.540,30 zł

23.771,40 zł

4

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

 

74.269,98 zł

22.798,80 zł

5

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

109.880,74 zł

76.344,90 zł

20.104,40 zł

 

                                                                                               Bydgoszcz, dnia 25.03.2019 r.

 Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony roślin - pestycydów dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie nr AZZP.243.14.2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie nr 1 - Dostawa Herbicydów

Oferta nr 1 – Osadkowski S.A., Ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

Cena brutto – 106,499,39 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Osadkowski S.A

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

100,00

100,00

2

PROCAM Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 42/44

80-299 Gdańska

90,35

90,35

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

55,64

55,64

 

2)    Wykonawca, który został wykluczony:

Oferta nr 3 - Agrii Polska Sp. z o.o., Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań

Zamawiający wykluczył wykonawcę  na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, bowiem nie złożył dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 18.03.2019 roku do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu.

 

3)    odrzucono następującego Wykonawcę:

Oferta nr 3 - Agrii Polska Sp. z o.o., Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 pkt 1 ust.5, ponieważ oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. pkt 1 ust. 8 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie, iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ została podpisana przez osobę nieuprawnioną.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3a Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 18.03.2019 roku do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji Wykonawcy na dzień podpisania oferty, gdyż załączone do oferty pełnomocnictwo nr 23/19 w formie kopii dokumentu jest wadliwe.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu, w związku z tym oferta  podlega odrzuceniu na podstawie, iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zadanie nr 2 – Dostawa Fungicydów, regulatorów wzrostu

Oferta nr 4 – Agrochem Puławy, Oddział Człuchów, Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena brutto – 74.269,98 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Osadkowski S.A

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

99,94

99,94

2

PROCAM Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 42/44

80-299 Gdańska

96,37

96,37

4

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

100,00

100,00

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

97,28

97,28

 

2) Wykonawca, który został wykluczony:

Oferta nr 3 - Agrii Polska Sp. z o.o., Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań

Zamawiający wykluczył wykonawcę  na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, bowiem nie złożył dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 18.03.2019 roku do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu.

 

3) odrzucono następującego Wykonawcę:

Oferta nr 3 - Agrii Polska Sp. z o.o., Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 pkt 1 ust.5, ponieważ oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. pkt 1 ust. 8 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie, iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ została podpisana przez osobę nieuprawnioną.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3a Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 18.03.2019 roku do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji Wykonawcy na dzień podpisania oferty, gdyż załączone do oferty pełnomocnictwo nr 23/19 w formie kopii dokumentu jest wadliwe.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu, w związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podstawie, iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zadanie nr 3 – Dostawa Insektycydów

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Cena brutto – 20.653,40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Osadkowski S.A

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

96,03

96,03

2

PROCAM Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 42/44

80-299 Gdańska

84,58

84,58

4

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

90,59

90,59

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

100,00

100,00

 

2) Wykonawca, który został wykluczony:

Oferta nr 3 - Agrii Polska Sp. z o.o., Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań

Zamawiający wykluczył wykonawcę  na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, bowiem nie złożył dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 18.03.2019 roku do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu.

3) odrzucono następującego Wykonawcę:

Oferta nr 3 - Agrii Polska Sp. z o.o., Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 pkt 1 ust.5, ponieważ oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. pkt 1 ust. 8 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie, iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ została podpisana przez osobę nieuprawnioną.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3a Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 18.03.2019 roku do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji Wykonawcy na dzień podpisania oferty, gdyż załączone do oferty pełnomocnictwo nr 23/19 w formie kopii dokumentu jest wadliwe.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu, w związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podstawie, iż oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  Zamawiający

( - )