Dostawa środków ochrony roślin i nawozu mineralnego

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

 

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa środków ochrony roślin i nawozu mineralnego

 nr AZZP.243.54.2019 w dniu 02.08.2019 r. o godz. 12:00

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 33.410,00 zł brutto; zadanie nr 2: 51.600,00 zł brutto;

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Dostawa Herbicydów

Dostawa Nawozu Mineralnego

33.410,00 zł

51.600,00 zł

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

34.823,00 zł

44.452,80 zł

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

 

43.286,40 zł

3

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

35.334,30 zł

41.759,97 zł

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony roślin i nawozu mineralnego nr AZZP.243.54.2019

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Zadanie nr 1 - Dostawa Herbicydów

 

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3,        88-300 Mogilno

 

Cena brutto – 34.823,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

3

 

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

98,55

98,55

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

Zadanie nr 2 – Dostawa Nawozu Mineralnego

 

Oferta nr 3 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 41.759,97 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

93,94

93,94

3

 

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    z postępowania Wykluczono następującego Wykonawcę;

Oferta nr 2 –  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Zamawiający wykluczył wykonawcę  na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, bowiem nie złożył dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 06.08.2019 roku do złożenienia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu.

 

3)    Z postępowania odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta nr 2 –  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.