Dostawa środków ochrony roślin i nawozu mineralnego

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

 

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa środków ochrony roślin i nawozu mineralnego

 nr AZZP.243.54.2019 w dniu 02.08.2019 r. o godz. 12:00

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 33.410,00 zł brutto; zadanie nr 2: 51.600,00 zł brutto;

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Dostawa Herbicydów

Dostawa Nawozu Mineralnego

33.410,00 zł

51.600,00 zł

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

34.823,00 zł

44.452,80 zł

2

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

 

 

43.286,40 zł

3

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

35.334,30 zł

41.759,97 zł

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony roślin i nawozu mineralnego nr AZZP.243.54.2019

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Zadanie nr 1 - Dostawa Herbicydów

 

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3,        88-300 Mogilno

 

Cena brutto – 34.823,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

3

 

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

98,55

98,55

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

Zadanie nr 2 – Dostawa Nawozu Mineralnego

 

Oferta nr 3 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 41.759,97 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

93,94

93,94

3

 

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    z postępowania Wykluczono następującego Wykonawcę;

Oferta nr 2 –  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Zamawiający wykluczył wykonawcę  na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, bowiem nie złożył dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Zamawiający wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych pismem z dnia 06.08.2019 roku do złożenienia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakującego dokumentu.

 

3)    Z postępowania odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta nr 2 –  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.


TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.