Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

 INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie

 nr AZZP.243.14.2020 w dniu 13.03.2020 r. o godz. 11:00

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 111.518,10 zł brutto; zadanie nr 2: 80.746,05 zł brutto; zadanie nr 3: 25.240,20 zł brutto

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Herbicydy

Fungicydy, regulatory wzrostu

Insektycydy

111.518,10 zł

80.746,05 zł

25.240,20 zł

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„CHEMIROL” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

71.538,25 zł

73.737,30 zł

7.104,60 zł –

bez Proteusa

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100.754,50 zł

56.092,70 zł

22.238,82 zł

3

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

94.446,30 zł

75.584,00 zł

22.760,80 zł

4

Osadkowski S.A.

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

72.552,87 zł

74.075,55 zł

23.262,00 zł

Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne muszą być wykonane w terminie od 02.04.2020 r. do 31.05.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną środków ochrony roślin dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie nr AZZP.243.14.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie nr 1 - Dostawa Herbicydów

Oferta nr 3 – „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena brutto – 94.480,30 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

93,77

93,77

3

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

100,00

100,00

4

Osadkowski S.A.

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

99,07

99,07

 

 2)    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców;

3)    odrzucono następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania konkretnych środków ochrony oraz ich ilości. Wykonawca:

  • w zadaniu nr 1 w pozycji 7 Zamawiający wymagał 1,62 kg Safarii 50.  Herbicyd ten zawiera 810 gram substancji aktywnej, natomiast zaoferowany zamiennik SOLIDER w ilości 5,5 litra zawiera 825 gram substancji. Tak zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest produktem równoważnym. Oferta Wykonawcy jest nieporównywalna względem innych ofert.

W związku powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z powodu zaoferowania produktów równoważnych, które nie stanowią swoim składem produktów równoważnych wobec wymaganego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia

Oferta nr 4 – Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę firmy Osadkowski S.A., Ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania konkretnych środków ochrony roślin oraz ich ilości. Wykonawca:

  • w zadaniu nr 1 w pozycji 2 Zamawiający wymagał 170 litrów środka Nicogan 040sc.  Herbicyd ten zawiera 6800 gram substancji aktywnej, natomiast zaoferowany zamiennik Nikosar 060 od w ilości 120 litrów zawiera 7200 gram substancji. Tak zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest produktem równoważnym. Oferta Wykonawcy jest nieporównywalna względem innych ofert.

 W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Osadkowski S.A.,                  ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z powodu zaoferowania produktów równoważnych, które nie stanowią swoim składem produktów równoważnych wobec wymaganego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Dostawa Fungicydów, regulatorów wzrostu

Oferta nr 4 – Osadkowski S.A, Ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

Cena brutto – 74.075,55 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

2

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

98,22

98,22

3

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

98,00

98,00

4

Osadkowski S.A.

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

100,00

100,00

 2) nie wykluczono żadnego z Wykonawców;

3) odrzucono następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania konkretnych środków ochrony oraz ich ilości. Wykonawca:

  • W zadaniu nr  2 w pozycji 2 wymagał  25 litrów Moddus 250 ec. Fungicyd ten zawiera 6250 gram substancji, natomiast zaoferowany zamiennik Regullo 500 ec  w ilości 13 litrów, zawiera 6500 gram. Tak zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest produktem równoważnym. Oferta Wykonawcy jest nieporównywalna względem innych ofert.

W związku powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z powodu zaoferowania produktów równoważnych, które nie stanowią swoim składem produktów równoważnych wobec wymaganego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Dostawa Insektycydów

Oferta nr 3 – „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena brutto – 22.760,80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 3

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

3

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

100,00

100,00

4

Osadkowski S.A.

Ul. Kolejowa 6

56-420 Bierutów

97,85

97,85

 

2) nie wykluczono żadnego z Wykonawców;

3) odrzucono następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania konkretnych środków ochrony oraz ich ilości. Wykonawca:

  • W zadaniu nr 3  pozycji nr 3 wymagał 130 litrów Proteus 110 OD. Wykonawca w ogóle nie zaoferował tego produktu, wpisując „brak towaru”. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca zaoferował każdą z pozycji danego zadania. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca zaoferował każdą z pozycji danego zadania, nie dopuszczał częściowego składania ofert w zakresie jednego zadania. Tak złożona oferta jest ofertą nieporównywalną względem innych ofert.

W związku powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CHEMIROL” Sp. z o.o. , Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z powodu nie zaoferowania wszystkich pozycji z zadania nr 3.

Oferta nr 2 - Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę firmy Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno, jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania konkretnych środków ochrony oraz ich ilości. Wykonawca:

  • W zadaniu nr 3  pozycji nr 1 wymagał 50 litrów PYRINEX 480 EC. Wykonawca w ogóle nie zaoferował tego produktu, pozostawiając puste pola w kolumnie nr 5 Cenie jednostkowej brutto zł: L/Kg oraz w kolumnie nr 6 Sumie Brutto zł.  Zamawiający wymagał, aby Wykonawca zaoferował każdą z pozycji danego zadania, nie dopuszczał częściowego składania ofert w zakresie jednego zadania. Tak złożona oferta jest ofertą nieporównywalną względem innych ofert.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z powodu nie zaoferowania wszystkich pozycji z zadania nr 3.

Zamawiający