Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych

Bydgoszcz 22.06.2011r.

 

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-K.24-93/2011 na dostawę 5 szt. komputerów przenośnych prowadzonym w trybie zapytania o cenę , wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr  1 złożona przez :

RESET sp. z o.o.

81-061 Bydgoszcz ul. Jana Matejki 1A

Cena oferty wynosi : 8.995,-zł

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza  zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

1.

RESET sp. z o.o.

81-061 Bydgoszcz ul. Jana Matejki 1A

 

8.995,-zł

100

2.

ARTOM BIS Spółka Jawna 

Armand Grabowski, Marek Kowalczyk, Janusz Żebrowski

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25

9840,-zł

91

3.

PH CERTUS HANNA FECHLER

85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 44

9.747,75,-zł

92

 

 

 

                                                                                              /Zamawiający/